Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt đến 10 triệu đồng; nộp phí sử dụng đường bộ không cần dừng xe; vất xác động vật ra môi trường bị phạt 3 triệu đồng... là những chính sách ...
Danh mục các văn bản ban hành trong tháng 4/2016
Danh mục các văn bản ban hành từ ngày 01/04/2016 đến ngày 15/04/2016